JÓSÁGSZALON

Ez egy virtuális szalon a közjó érdekében! A név, a szimbólum,és a jelmondat információin túl a részletek az egyes menüpontokban rejlenek, és JÓSÁG-SZALON-KÉPES további partnerekkel szívesen bővülne, fejlődne a kezdeményezés! Gyere be, nézz szét!Ebben a menüpontban megint csak olyan valamiről lesz szó, ami különösen nagy tiszteletet érdemel, ezért semmiképpen nem lehet más témák közé besorolni egy már meglévő valamelyik menüpontba. Ezért hát legyen egy nagyon fontos, nagyon közérdekű, a nagy többség által szinte ismeretlen téma (ismeret,ügy tárgyalva, közkinccsé téve az alábbiakban:

 

A SZENT KORONA TAN

 

A TELJHATALOM (SZUVERENITÁS)

 

A szuverenitás a főhatalom, a hatalom teljességének megkérdőjelezhetetlenül korlátlan, és kizárólagos gyakorlását jelenti!

 

Kétféle szuverenitást különböztetünk meg, a centrális (központi), és a népszuverenitást. A centrális hatalom (ilyen volt Magyarország kivételével minden Európai királyság a középkorban) lényege, hogy egy személyben, a király (vagy diktátor) gyakorolta a teljhatalmat, Övé volt az ország területe, és tulajdona volt minden lakosa. Ő döntött minden, és mindenki sorsa felett. Bevonhatott másokat is a hatalomba, így alá-fölé rendeltség alakult ki. Ezt nevezzük feudalizmusnak. Mindenki függött valakitől, és a hatalom csúcsán a király állt.

 

Ahol a nép a szuverén, akár diktatórikus, (Magyarország 1944-től 1991-ig), akár demokratikus (Magyarország 1991-óta), a nép nevében eljárók jogosultak a hatalom teljességére. Tehát a teljhatalom a népé, (népszuverenitás) és választásokkor a nép a hatalmát átruházza a választott képviselőre. Tulajdonképpen mi is történik?

 

Ahány politikai párt eljut addig, hogy képviselőjelöltet tud állítani, választáskor elém állítja őket, és mindent megpróbál, hogy szavazzak az általuk jelöltre. Óriási kampánypénzt kapnak az államtól, (amit Mi fizetünk ki) és mindent megígérnek, hogy most lesz igazán jó sorunk, ha rájuk szavazunk. Általában a többiek hibáira hivatkoznak, ezzel érnek el eredményt (negatív kampány). Ugyanakkor azt is kijelenti, hogy nem köteles betartani a választási ígéreteit.

 

Az általunk megválasztott, és a „listákon” bejutott (akiket nem szavazott meg senki) képviselő beül a parlamentbe, (az én képemet viseli ott!) és attól kezdve kit fog képviselni?

Nem minket, a választókat, nem is saját magát, hanem kizárólag a politikai pártját! Biztosan látott már mindenki parlamenti közvetítést, felteszik a megszavazandó kérdést, és hirtelen kiabálás támad a teremben, „igen”, „nem”, „tartózkodunk”! Minden képviselőnek azt a gombot kell megnyomnia, amelyiket a háta mögött bekiabál valaki. (Pártfegyelem!) Ha nem ezt teszi, pénzbüntetést kap, (lásd Ángyán professzor). Tehát a „nép” hatalom kinek a kezébe csúszik át? Annak, aki bekiabál, kinek a nevét, és az arcát sosem fogjuk megtudni. Így tud a népszuverenitás is teljes diktatúrába torkolni, tehát mindegy, hogy a hatalom egy kézben, vagy egy pillanatnyira erős csoportosulás (politikai párt) kezében van. Ráadásul a rendszerváltáskor olyan törvényt hoztak, ha egy párt eléri a kétharmad többséget, az azt tehet, amit akar, bármilyen törvényjavaslatot tehet, önmaga megszavazza, és törvényerőre emeli! A többinek felesleges bemennie a parlamentbe, semmit nem tehet hozzá, nem vehet el belőle, mintha ott sem lenne.

 

Ezt azt hiszem diktatúrának hívják! Mindent a pénz diktál, és azok, akik a pénzt adják.

 

Ezzel szemben létezik egy úgynevezett „harmadik út”, amelyet Magyar történelmi alkotmánynak, vagy a Szent Korona tannak hívnak!

 

Ennek az a lényege, hogy a teljhatalom, (szuverenitás) nem a királyé, és nem a népé, nem a kettőé együtt, hanem a kettő fölött magáé a Szent Koronáé, mint élő, akarattal bíró, organikus személyé! Itt a nemzet a hatalom elsődleges gyakorlója, és Ő vonja bele a királyt a hatalomba a koronázással. (Lásd a vérszerződés első pontját.) A magyar közjogi hagyomány szerint a király,- mint első, az egyenlők között- ugyanolyan tagja a koronának, mint a nemzet többi tagja.

 

A szakrális Magyar királynak hármas feladata volt: ellenőrizni, és kontrollálni a tanács, később a parlament munkáját, képviselni az országot más nemzetek előtt, és megvédeni a Szent Korona, (az ország) érdekeit a jövő generációja számára, ezzel fenntartani a rendszer működését. Így a király egyszerre szolgálja, és megvédi, és fenntartja az ország érdekeit!

A szuverenitás (a korlátlan teljhatalom) hazánkban a Szent Koronában, mint mindenek felett álló, megkérdőjelezhetetlen, örök időkre érvényes Isteni akaratban érvényesült. A Szent Korona megosztja a hatalmát a király, (a fő), és a nemzet, (a tagok) között. Egyik oldal sem törhet a hatalom teljességére, (ez törvénytelen, „illegitim” hatalmat hozna létre), és egyik sem hozhat új törvényt, csak a másik fél jóváhagyásával. Ez a valódi megosztott hatalom, ahol mindig ellenőrzés alatt áll mindenki, mindkét oldal egyforma súlyú, és senki nem hozhat olyan törvényeket, amely az ország érdekeit csorbítaná! Ha ezt valaki meg merte volna próbálni, a hűtlenség vádjával kellett volna szembenéznie! (Büntetés: vagyon, és fővesztés!)

 

A Szent Korona országában sem a király nem hozhat rendeleteket önhatalmúan, sem a„nép” nevében nem gyakorolhat teljhatalmat senki, ezért törvénytelen (illegitim) a jelenlegi államformánk, és „alkotmányunk”.

A Magyar alkotmány hatalmi struktúrája a korona-király-nemzet hármassága lett, mely mellérendelő, és megosztott volt. Egyes intézmények a király, más a nemzet befolyása alatt álltak, de egymás nélkül nem működhettek törvényesen, viszont megakadályozták bármelyik oldal önkényes kilengéseit! Természetesen ez a jogállás csökkentette a személyes, és a magánjogokat, de éppen ezek a Szent Koronához kapcsolt jogok biztosították az ország túlélését bármilyen nehéz időkre.

 

Mi a jelentősége ennek?

Az, hogy bizonyos dolgok nem a többség-kisebbség, személyes akarat, vagy „demokratikus választás” kérdése. Vannak jogok, és kötelezettségek, amelyekhez nem lehet hozzányúlni, mert ezek a Szent Korona jogai, ezek biztosítják a jövő generáció életfeltételeit, a nemzet fennmaradását, bármilyen sors is vár ránk!

 

Tehát korlátlan hatalommal kizárólag a Szent Korona rendelkezik a saját területén!

 

szent_korona.jpg

 

A királynak, és a nemzetnek is korlátolt jogai vannak, egyik sem hozhat olyan törvényeket, amelyek az ország jelenlegi, vagy jövőbeli tagjára hátrányt jelent! (Privatizáció!) Bármilyen törvény csak akkor érvényesülhet, ha ezt a másik oldal, és a parlamenti felsőház is elfogadja.

Ez a rendszer kizárja a diktatúra lehetőségét! A jövő nemzedéke számára létfontosságú közvagyon (föld, víz, bányakincsek, erőforrások), csak közérdekeket szolgálhatnak, nem lehet elprédálni, privatizálni, mert ezek a Szent Korona tulajdonát képezik!

 

A Szent Koronának tagja minden eddig élt, ma élő, és ezután megszületendő honfitársunk.

A Szent Korona szuverenitása azt is jelenti, hogy az ország független, és senkinek nincs alárendelve. Elképzelhetetlen az, hogy Magyarországnak kívülről, más országok, és idegen érdekek diktáljanak, és szembefordítsák az országot saját érdekeivel!

A Szent Korona zárt korona, ami azt jelenti, hogy semmilyen földi hatalmat nem ismer el maga fölött, csak azt, aki a tetején van, a Teremtő Jó Istent! A nyitott korona azt jelzi, hogy ha úgy alakul, adófizetője (vazallusa) lesz valakinek, majd csak elmúlik, a zárt korona azt jelzi, hogy nincs fölötte földi hatalom. (Értjük már, hogy miért akarnak eltörölni bennünket a föld színéről?)

 

A Szent Korona tan néhány legfontosabb alapelve:

1, Magyarország örökké szabad. (Magyarország a Magyaroké!)

2, Minden hatalom forrása a Szent Korona. (Szuverenitás.)

3, Minden tulajdon gyökere a Szent Korona. (Elidegeníthetetlenség.)

4, Minden tagnak egyformák a jogai, és a kötelességei. (Jogegyenlőség.)

5, Törvényszegés jogot nem alapoz. (Jogfolytonosság.)

6, Ellenállási jog.

 

Ezeket az alapelveket később részletesen kifejtem.

Ezekből a pontokból kitűnik, hogy a Szent Koronának nem voltak, és nincsenek alattvalói, hanem egyenlő jogú tagjai vannak, mert ez egy szent közmegegyezés, ami a tagjai számára jogot, és méltóságot biztosít!

Ma a „civilizált” világot a kétféle szuverenitás uralja: centralizált (király, vagy diktátor), vagy a népszuverenitás. Mint látjuk mindkettő diktatúrába fordul, mert nincs fölötte álló hatalom, amely ellenőrizné, és kontrollálná a pillanatnyi érdekeket.

 

Ma a világot egyetlen, központi irányítású világhatalom felé irányítják, (globalizáció), melynek a célja, hogy egy szűk réteg, a pénzhatalom irányításával, a saját érdekei mentén uralkodjék az egész világ felett. Ez semmiképpen nem lehet a Jó Isten akarata!

Ezzel szemben egyedülállóan létezik a Szent Korona tana, melye harmadik útnak is neveznek, ahol a korlátlan hatalom nem földi emberé, hanem a Szent Koronáé, így azokhoz a jogokhoz senki nem nyúlhat, amelyek az ország jólétét, függetlenségét, biztonságát, jelenét, vagy jövőjét biztosítják!

Ezeket a jogokat Istentől származtatják, és olyan személyhez (Szent Korona) kötik, akiben biztos, hogy nem csalódnak, aki sosem fogja a magánérdekeket a közérdek elé helyezni, és örök érvényű.

Ezek a törvények képezik az Isteni, a nagybetűs Igazságot, mely minden ember számára egyenlőséget, méltóságot, jogot, és méltó életet biztosíthat. A Szent Korona tan egy befogadó tan, bármelyik ország, és bárhol a tagja lehet, aki betartja az alaptörvényeit. (Értjük már Trianont?)

 

Nem tudom, hogy mindezt mikor, és hogyan lehetne helyreállítani, de azt tudom, ha az ország legalább egyharmada ismerné ezeket a törvényeket, meglenne az az erő, és népakarat, ami ezt helyre tudná állítani. Ezért kell a lehető legtöbb emberhez eljuttatni ezt a tudást, hogy megtaláljuk a közös utat, amit az őseink, és a Teremtő Jó Isten kijelölt a számunkra, és mindenki más számára a Szent Korona által. Ez a Magyar küldetés, ezért vagyunk a mag, és a tudás népe, és ettől retteg a világ sötét oldala!

 

A Szent Korona tan mindig a túlélés záloga volt, és ma is az! Amikor az ország elfordult tőle, mindig összeomlás következett be, amikor visszatértünk hozzá, mindig felemelkedést hozott. Ma is ugyanerre képes, csak vissza kellene hozni újra a köztudatba, lemosni a fogalmainkról a rárakott sarat, és újra felragyogna a világítótorony, ami mindenki számára megvilágítja az utat, és kivezet mindenkit a virtuális sötétségből!

ADJA ISTEN, ÚGY LEGYEN!
v. Vesztergám Miklós
Vesztergam @ gmail.com

(forrás: "Magyar Ember" 44. szám)

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 15
Tegnapi: 23
Heti: 90
Havi: 273
Össz.: 81 782

Látogatottság növelés
Oldal: SZENT KORONA TAN
JÓSÁGSZALON - © 2008 - 2018 - josagszalon.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »